Ponuka koučingov

Kariéra


Career Coaching
-
mapovanie  silných stránok a hľadanie potenciálu klienta

Leadership Coaching
-
koučovanie manažérov
 a lídrov, sebauvedomenie lídra, transformácia od manažéra k lídrovi

Mindful Leadership Program - špeciálne  nastavený pre lídrov zameraný na to, ako získať viac nadhľadu nad vlastnými emóciami a prežívaním a redukciu stresu

Osobný život

Transfomačný Life Coaching - malými zmenami k veľkej životnej premene

Mindfulness Coaching
-
eliminácia úzkosti a obáv, naučiť sa prežívať moment tu a teraz, eliminovať pocit vyhorenia, 
poradenstvo a školenia na tému mindfulness a redukcie stresu, MBSR-program
Mindful Leadership
- práca s manažérmi a lídrami na tom, ako získať viac nadhľadu, pokoja a mentálneho balansu .

Firmy

Koučovanie manažérov a kľúčových zamestnancov firmy - podpora zamestnancov, zvýšenie motivácie, "engagementu", súlad s firmenými hodnotami

Zavádzanie koučovacej kultúry do firiem


"Výsledok koučovacieho rozhovoru sa deje v živote, a o to v koučovacom rozhovore ide: aby klientovo konanie zodpovedalo jeho zámerom, hodnotám a cieľom. Aby vedel, čo naozaj chce dosiahnuť a v súlade s tým konal.“

zdroj: Koučovanie podľa pyramidy, Karpinská, Kmecová